Przyjmowanie zamówień wstrzymane!

Infolinia:
Pn-Pt:

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Ogólne warunki” lub „Regulamin”) określa zasady zamawiania przez Klientów usług związanych ze świadczeniem usług badań diagnostycznych w zakresie teleradiologii za pośrednictwem strony internetowej: https://www.opisybadan.pl (dalej jako: „Strona internetowa”).
 2. Każdy usługobiorca w chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Strony internetowej, zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Ogólnych warunków bez ograniczeń i zastrzeżeń.
 3. W przypadku nie wyrażenia zgody na wszystkie Ogólne warunki, należy zaprzestać korzystania ze Strony internetowej, zaś dalsze z niej korzystanie oznacza akceptację Regulaminu.
 4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firmy, znaki towarowe oraz loga użyte na Stronie internetowej, są użyte w celach identyfikacyjnych.
 5. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

II.

Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o poniżej wskazanych terminach, należy przez nie rozumieć:

 1. Usługodawca – Hospital Investment Group Teleradiologia24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Strzelecka 25/4, 61-846 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto
  i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000862838, NIP: 7831825008, REGON: 387167208;
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zamówienia na usługi badania diagnostycznego w zakresie teleradiologii za pośrednictwem strony internetowej https://www.opisybadan.pl
 3. Strona internetowa – narzędzie o nazwie: https://www.opisybadan.pl służące do świadczenia usług elektronicznych;
 4. Warunki – zbiór wszystkich postanowień m.in.: niniejszych Ogólnych warunków, polityki prywatności, plików cookies, regulaminu korzystania ze sklepu internetowego oraz wszelkich innych warunków, znajdujących się na stronie internetowej.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy świadczenia usług na odległość, złożone za pośrednictwem Strony internetowej, określające rodzajowo i ilościowo zamawianą usługę połączone z jednoczesnym przesłaniem do Usługodawcy – za pośrednictwem Strony internetowej – wszelkich niezbędnych dokumentów, określonych bliżej w 5 i 6.
 6. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, polegająca na:
  • wykonaniu opisu badania diagnostycznego RTG, TK, MR przesłanego przez Usługobiorcę za pośrednictwem Strony internetowej w zakresie diagnostyki onkologicznej, lub
  • wykonaniu opisu badania diagnostycznego RTG, TK, MR przesłanego przez Usługobiorcę za pośrednictwem Strony internetowej w pozostałym zakresie, lub
  • prowadzeniu konta pacjenta, gdzie są zamieszczane wykonane opisy przesłanych badań;
 7. Termin realizacji Usługi – czas, w jakim Usługodawca wykona zakupioną przez Usługobiorcę Usługę, liczony jako dni robocze od momentu zaakceptowania przez Usługodawcę Zamówienia złożonego przez Usługobiorcę oraz zaksięgowania płatności dokonanej przez Usługobiorcę za wybraną usługę na koncie Usługodawcy do momentu wykonania Usługi.

 

III.

Zakres warunków

 1. Usługodawca zapewnia dostęp do zawartości Strony internetowej, zgodnie z poniższymi Ogólnymi warunkami.
 2. Zawartość i dane publikowane na Stronie internetowej mają charakter informacyjny dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystane jedynie do celów informacyjnych.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z dostępu i usług oferowanych na Stronie internetowej, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na Ogólne warunki.

IV.

 Zasady korzystania ze strony internetowej

 1. W celu skorzystania ze Strony internetowej konieczne jest posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet, oraz poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej.
 2. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii stanowiących część strony internetowej.
 3. Użytkownik może korzystać ze strony internetowej jedynie w poszanowaniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich przepisów prawa cywilnego.
 4. Zakazuje się dostarczania przez użytkowania treści o charakterze bezprawnym, naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Zakazuje się korzystania ze strony internetowej do świadomego przekazywania, wysyłania, wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące lub inny szkodliwy program.

V.

Realizacja zamówień

 1. Szczegółowe warunki zawierania i realizacji umowy świadczenia usług określa niniejszy Regulamin.
 2. Zawarcie umowy świadczenia usług następuje w momencie zaakceptowania przez Usługodawcę Zamówienia złożonego przez Usługobiorcę. Akceptacja Usługodawcy następuje po uprzedniej pozytywnej weryfikacji przesłanego przez Usługobiorcę Zamówienia oraz ustaleniu przez Usługodawcę, że nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające wykonanie przez niego umowy, poprzez wysłanie na adres e-email Usługobiorcy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 3. W przypadku niezaakceptowania przez Usługodawcę Zamówienia złożonego przez Usługobiorcę umowa świadczenia usług nie zostaje zawarta, o czym Usługodawca poinformuję Usługobiorcę poprzez wysłanie na adres e-mail Usługobiorcy informacji o braku możliwości zawarcia umowy. W takim przypadku Usługobiorca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Usługodawcy uiszczone przez niego płatności. Ponadto Usługodawca niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 48 godzin od przekazania Usługobiorcy informacji o braku możliwości zawarcia umowy, trwale usuwa wszelkie dane osobowe oraz pliki udostępnione Usługodawcy przez Usługobiorcę podczas składania zamówienia, a także trwale usuwa Konto Pacjenta utworzone przez Usługobiorcę na Stronie internetowej.
 4. Do zawarcia umowy świadczenia usług niezbędne jest:
  • zapoznanie się Usługobiorcy z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści;
  • poprawne złożenie Zamówienia wraz z przesłaniem wszelkich koniecznych dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6 poniżej , a także wgranie plików w odpowiednim formacie oraz w wysokiej rozdzielczości umożliwiającej ich swobodne odczytanie;
  • założenie Konta Pacjenta celem odbioru w bezpieczny sposób wykonanego opisu badania;
  • zobowiązanie do zapłaty za Zamówienie;
  • akceptacji Zamówienia przez Usługodawcę.
 1. Do zrealizowania Usługi, o której mowa w II. 6 lit. „a” niezbędne jest przedłożenie przez Usługobiorcę:
  • skierowania zawierającego rozpoznanie lub karty DiLO;
  • kompletnej dokumentacji dotychczasowego leczenia (m.in. dotyczącej rodzaju chemioterapii, zawierającej informacje o odbytych lub odbywanych cyklach chemioterapii, ich liczbie oraz datach rozpoczęcia i zakończenia);
  • wypisu ze szpitala, jeśli pacjent był operowany;
  • poprzedniego opisu badania;
  • poprzedniego badania;
  • badania i wyniku PET (pozytonowej tomografii emisyjnej), jeśli przedmiotowe badanie było wykonywane.
 1. Do zrealizowania Usługi o której mowa w II. 6 lit. „b” niezbędne jest przedłożenie przez Usługobiorcę:
  • skierowania zawierającego rozpoznanie;
  • poprzedniego opisu badania;
  • poprzedniego badania;
  • badania i wyniku PET (pozytonowej tomografii emisyjnej), jeśli przedmiotowe badanie było wykonywane.
 1. Termin realizacji usługi ustalany jest indywidualnie i przekazany po przesłaniu zamówienia. Z zastrzeżeniem pkt. II. 7. Niniejszy termin może ulec wydłużeniu w przypadkach wymagających dodatkowych konsultacji. O ewentualnej zmianie terminu realizacji Usługi Usługobiorca zostanie powiadomiony za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przy składaniu zamówienia.
 2. Usługodawca przystąpi do realizacji Usługi dopiero po zaksięgowaniu wpłaty z tytułu zamówionej Usługi. W razie braku płatności Usługodawca uprawniony jest do odmowy realizacji Usługi. O odmowie realizacji Usługi, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną.
 3. Do okoliczności mogących uniemożliwić Usługodawcy wykonanie umowy, których wystąpienie może powodować niezaakceptowanie przez Usługobiorcę zamówienia i skutkować odmową zawarcia umowy świadczenia usług należą m.in.:
  • niedostarczenie kompletnych informacji przez Usługobiorcę, które są niezbędne do wykonania Usługi bądź powzięcia wątpliwości co do prawdziwości przekazanych informacji;
  • dostarczenie niediagnostycznych obrazów badania RTG, TK, MR;
  • dostarczenie nieczytelnych skanów opisów badań diagnostycznych;
  • nieprzedłożenie przez Usługobiorcę dokumentów wskazanych w V. 5 i 6;
  • zaistnienie uzasadnionego podejrzenia co do zamiaru skorzystania przez Usługobiorcę z usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem lub w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy;
  • naruszenia przez Usługobiorcę warunków Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych;
  • gdy realizacja Usługi nie będzie obiektywnie możliwa (np. ze względu na sytuację kadrową Usługodawcy).
 1. Dokonanie płatności za realizacje Usługi, następuje poprzez:
  • przelew za pośrednictwem serwisu Przelewy24;
  • przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy:

Hospital Investment Group Sp. Teleradiologia 24 z o.o.
ul. Strzelecka 25/4
61-846 Poznań
NIP: 783-182-50-08
ING Bank Śląski S.A.
70 1050 1520 1000 0090 3275 7131

 1. Szczegółowa instrukcja jak dokonać zamówienia, znajduje się pod adresem: https://opisybadan.pl/jak-zamowic/
 2. Szczegółowa instrukcja wgrania plików z badaniem, znajduje się pod adresem: https://opisybadan.pl/jak-wgrac-pliki/

VI.

 Dostarczenie usługi

 1. W przypadku wykonania Usługi, o której mowa w II. 6 lit. „a” i „b” Usługodawca dostarcza Użytkownikowi wynik badania (tj. opis) diagnostycznego w formie elektronicznej, na utworzonym podczas składania zamówienia koncie pacjenta. Wynik badania zawiera imię i nazwisko pacjenta, adres, PESEL, rozpoznanie, datę wykonania usługi, opis dokonany przez specjalistę radiologii i diagnostyki obrazowej, dane lekarza opisującego.
 2. W przypadku wykonania Usługi, o której mowa w II, 6 lit. „c” Usługodawca umożliwia utworzenie i prowadzenie konta pacjenta na stronie https://www.opisybadan.pl/moje-konto/. Założenie konta jest bezpłatne. Do założenia konta wymagane są następujące dane: Imię, nazwisko, adres e-mail. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przy rejestracji Konta, zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności. Po zalogowaniu na Konto pacjenta Usługobiorca ma dostęp do informacji o swoich zamówieniach, opisów badań przesłanych do oceny na podstawie zamówienia, oraz faktur. Usługobiorca w  każdym momencie  może zrezygnować z posiadania konta, przesyłając informację o rezygnacji na adres e-mail: iod@teleradiologia24.pl. Tym samym Usługobiorca straci dostęp do plików i informacji gromadzonych na koncie.

 

VII.

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Zgodnie z ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm.), każdy pacjent ma prawo do składania skarg, zażaleń i reklamacji na zachowanie lekarza, personelu medycznego, sposób czy jakość wykonanej usługi medycznej.
 2. Pacjent lub jego prawny opiekun ma prawo zgłaszać zastrzeżenia dotyczące jakości udzielonej usługi medycznej w postaci:
  • pisemnej podpisanej skargi (formularz reklamacji)
  • wiadomości e-mail, przesłanej na adres podmiotu: biuro@teleradiologia24.pl
 1. Zgłoszenie zastrzeżenia powinno zawierać przyczynę złożenia zastrzeżenia, uzasadnienie (poparte np. notatką lekarza kierującego) oraz określać żądanie pacjenta. Zgłoszenie powinno również zawierać aktualne dane pacjenta umożliwiające jego identyfikację.
 2. Rozpatrzenie skargi medycznej odbywa się w ciągu 30 dni.

VIII.

Cookies

 1. Na stronie internetowej wykorzystywane są pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (pol. ciasteczka) niezbędne do technicznej obsługi strony i korzystania z oferowanych funkcjonalności.
 2. Korzystamy z ciasteczek o charakterze sesyjnym oraz stałym. Ciasteczka sesyjne to pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ciasteczka stałe są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 3. Stosowane przez nas ciasteczka mają na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania naszego Serwisu, bezpieczeństwa danych, zbieranie danych statystycznych o ruchu na stronie celem podniesienia jej użyteczności oraz wydajności, statystyczne pozwalające na zliczanie statystyk korzystania z naszego Serwisu.
 4. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia. Informujemy jednak, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
 5. Korzystając z naszej strony zgadzają się Państwo na wykorzystywanie plików cookies na warunkach ustawień przeglądarki. W zakresie ciasteczek możecie Państwo zarządzać z poziomu przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają. Szczegółowych informacji powinniście Państwo szukać w ustawieniach przeglądarki.

 

IX.

 Linki zewnętrzne

 1. Odnośniki znajdujące się na niniejszej stronie, do innych stron internetowych, są podane wyłącznie w celu informacyjnym.

 

X.

Ochrona danych użytkownika

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Usługodawca informuje, iż:
  • Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Hospital Investment Group Teleradiologia24 Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej 25/4, e-mail: biuro@teleradiologia24.pl
 1. Usługodawca w pełni szanuje prywatność użytkowników. Wszelkie szczegółowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności (możliwość przekierowania do Polityki Prywatności)

 

XI.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Usługodawca informuje Usługobiorcę, że rozpoczęcie i pełne wykonanie usługi będzie skutkowało utratą prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie powyżej.
 3. Usługobiorca akceptując niniejszy regulamin oraz składając Zamówienie wyraża jednocześnie wyraźną zgodę na wykonanie Usługi przez Usługodawcę w terminie wskazanym w pkt. V. 7, co jednocześnie wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy świadczenia usług.

XII.

 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.07.2022 roku.
 2. Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszych Ogólnych warunków, w dowolnym momencie ich obowiązywania, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję na stronie internetowej, które zaczną obowiązywać Użytkowników od momentu ich publikacji.
 3. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z modyfikacjami Ogólnych warunków, o czym Właściciel strony internetowej poinformuje go, wysyłając do Niego wiadomość lub komunikat do zaakceptowania zmian.
 4. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest jednoznaczne z akceptacją zmodyfikowanych Ogólnych warunków strony internetowej.
 5. Wszelkie powstałe spory strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać polubownie.
 6. Jeżeli polubowne rozwiązanie sporu okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez Sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Usługodawcy. Postanowienie to nie ma zastosowania w stosunku do konsumentów.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm).

UWAGA PACJENCI!

Z PRZYKROŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE DO ODWOŁANIA WSTRZYMUJEMY PRZYJMOWANIE WSZYSTKICH ZAMÓWIEŃ NA OPISY BADAŃ. PRZEPRASZAMY ZA UNIEDOGODNIENIA, MAMY NADZIEJĘ, ŻE W KRÓTCE UDA SIĘ NAM WRÓCIĆ Z PEŁNĄ OFERTĄ NASZEGO PORTALU.