Przyjmowanie zamówień wstrzymane!

Infolinia:
Pn-Pt:

Klauzula informacyjna

Opis badania klient indywidualny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Hospital Investment Group Teleradiologia24 Sp. z o. o. ul. Strzelecka 25/4, 61-846 Poznań (dalej: Administrator)e-mail: biuro@teleradiologia24.pl. Z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w osobie Pani Kingi Pikuły może się Pan/Pani skontaktować za pomocą poczty e-mail pod adresem: iod@teleradiologia24.pl.

Przetwarzamy Pana/Pani dane w postaci:
Imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, wykonanego badania, rozpoznania klinicznego oraz danych zawartych w poprzedniej dokumentacji medycznej, o ile taka jest przesłana, a także, po wykonanej usłudze, sporządzony opis badania. Dane te mogą mieć charakter danych wrażliwych, jednak ich dosłanie jest niezbędne dla radiologa, do wykonania świadczenia medycznego.

Przetwarzamy Pana/Pani dane w celu:
Zawarcia i wykonania zlecenia o udzielenie świadczenia medycznego ( opisu badania wcześniej już wykonanego) – dane w postaci imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, wykonanego badania, danych klinicznych – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO.

Zawarcia i wykonania umowy – przy założeniu konta pacjenta – dane w postaci imienia, nazwiska i adresu e-mail– art. 6. ust. 1 lit. b) RODO

Kontaktu w celu wykonania zlecenia, czyli uzasadnionych interesów Administratora – dane takie jak adres e-mail, numer telefonu – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej związanej z udzielonymi świadczeniami medycznymi – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 25 ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Jako przedsiębiorca prowadzimy księgi rachunkowe i mamy obowiązki podatkowe. Może to rodzić obowiązek przetwarzania Twoich danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ustawy o rachunkowości

Dostęp do Pana/Pani danych:
Czuwamy nad tym, żeby nikt niepowołany nie miał dostępu do Pana/Pani danych osobowych. Poufność danych jest dla nas kwestią priorytetową. Nie bylibyśmy jednak w stanie zapewnić najwyższej jakości usług medycznych bez wsparcia naszych sprawdzonych partnerów, do których Pana/Pani dane mogą trafiać. Są to przede wszystkim współpracujące z nami profesjonalne podmioty świadczące usługi medyczne (radiolodzy prowadzący własną działalność), podmioty dostarczające oprogramowanie medyczne i sprzęt na którym pracujemy oraz inni dostawcy usług: prawnych, doradczych, rachunkowych, archiwizacyjnych.
W związku z tym, że szukamy najlepszych rozwiązań, jakie są dostępne na rynku korzystamy także z usług podmiotów, które mają swoją siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej (dostawcy oprogramowania). Podmioty te spełniają jednak europejskie standardy ochrony danych osobowych.

Czas przetwarzania Pana /Pani danych:
Staramy się nie przechowywać Pana / Pani danych osobowych, które nie są już nam potrzebne. Mamy prawny obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej przez okres 20 lat od dokonania w niej ostatniego wpisu (art. 29 ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Dla celów rachunkowych przechowujemy dane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce rozliczenie. Pana /Pani numer telefonu/ adres e-mail usuniemy po tym, jak prześlemy wykonany opis badania. Dane podane podczas rejestracji konta przetwarzamy do czasu informacji o Pana / Pani rezygnacji z posiadania konta. Dane świadczące o wykonaniu umowy będziemy przetwarzali do upływu okresów przedawnienia roszczeń, a następnie będą one usuwane.

Konieczność podania danych osobowych:
Korzystanie z naszych usług jest dobrowolne, w związku z czym jeśli sam Pan/Pani o tym nie zdecyduje zgłaszając się do nas po wykonanie opisu, nie musi Pan/Pani podawać nam swoich danych osobowych. Jeśli jednak już się Pan/Pani zdecyduje to podanie danych osobowych i ich późniejsze przetwarzanie przez nas jest konieczne do tego, żeby profesjonalnie i bezpiecznie opisać i przekazać Państwu opis badania, a potem spełnić przez nas prawne obowiązki związane z rachunkowością i prowadzeniem dokumentacji medycznej. Utworzenie konta pacjenta jest konieczne, abyśmy w bezpieczny sposób mogli udostępnić Pana/ Pani opis badania. Zasady funkcjonowania konta ujęte są na podstawie oddzielnego Regulaminu.

Pana/Pani prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych:
Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO, ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO, przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych – w granicach art. 21 RODO. Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Realizacja Pana/Pani praw, może odbywać się poprzez przesłanie żądania na adres e-mail: iod@teleradiologia24.pl

UWAGA PACJENCI!

Z PRZYKROŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE DO ODWOŁANIA WSTRZYMUJEMY PRZYJMOWANIE WSZYSTKICH ZAMÓWIEŃ NA OPISY BADAŃ. PRZEPRASZAMY ZA UNIEDOGODNIENIA, MAMY NADZIEJĘ, ŻE W KRÓTCE UDA SIĘ NAM WRÓCIĆ Z PEŁNĄ OFERTĄ NASZEGO PORTALU.